“બહેનનાં બધા ઘરેણાં એ જંગલીએ ગીરવે મૂક્યા છે આ સોનાની ચૂડી એને પહોંચાડી દેજે “

પિતાજીએ આપેલી ડબ્બી અને આજ્ઞા નકારી શકવાની હિંમત કયાં હતી !

રસોડામાં ઢગલો વાસણ માંજી  રહેલી જીજ્ઞાનાં સૂના હાથ એ જોઇ રહ્યો.

વર્ષો પહેલા બોલાયેલા શબ્દો ફરી એક વાર ઘુમરાયા ,

“જીજ્ઞા વહુ નહી અમારી  દીકરી જ છે.”

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

2 responses »

  1. chandni agravat says:

    સટીક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s