પોતાનાં નામનું કાગળીયું ઉખાડતા શ્વાસ ભરાઇ ગયો.

તાળુચાવી હાથમાં લઈ એ ધબ્બ દઇ બેસી પડી.

ખાલીખમ્મ લોકરમાંથી સાયકલોજી, ફિલોસોફી, મેનેજમેન્ટની નોટ્સ નીકળીને જાણે આખા રૂમમાં ઉડી રહી હતી.

“તમે બહુ યાદ આવશો. મેડમ,સંપર્કમાં રહેજો”

આ શબ્દોમાંની લાગણી આશાને ચારેબાજુથી વિંટળાઇ રહી હતી.

કોલેજનો ઘંટ અને ઘટનાઓ કાનોમાં ગૂંજ્યા. કરમાયેલા બૂકેની મીઠી સુગંધથી સંતોષ વ્યાપી ગયો.

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s