હૈદરાબાદ તરફ ભાગતી, હાંફતી,ચીસો પાડતી ટ્રેનમાં બેઠેલી પૂજાની નિંદર નાસી ગઈ હતી.

ડોકટરે ફોનમાં કહેલું.

“આંખોની નસો સૂકાઇ રહી છે. બાયપાસ કરી અંધારાને ઉલેચવાની કોશિષ કરીએ.”

કાયમી અંધાપા તરફ સરકી રહેલી પૂજાની આંખો રંગબેરંગી પથ્થરની માળાઓ વેચનારી સ્ત્રી, હરિયાળા ખેતરો, ડબ્બામાં રમી રહેલા બાળકો અને દુનિયા.

ધસી આવેલા આંસૂઓ સાથે પૂજાએ રંગો ગટગટાવી લીધા.

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s