આપણે ત્યાં સંબંધો બંધન જેવા છે. તસુભાર લાગણી ન હોય તોય વેંઢાર્યા કરવાનું. શોભાનાં પૂછડાં જેવા !!! સાવ નકામાં હોય તોય ચોંટાડીને ફર્યા કરવાનું. All is well એમ દેખાડ્યા કરવાનું. ઘણી વાર લોકલાજે જે નથી એ દેખાડ્યા કરવાનું.

અને જો સંબંધ જાહેરમાં તૂટે તો તો ખલાસ.. ! લોકોને જોણું થાય જ !!! વીતેલી બધી સારી પળો પર કડવાશનો લેપ મરતા સુધી લગાડ્યા કરવાનો.

સંબંધોમાં લાગણી ન રહે એટલે કાંઈ માણસ લાગણીહીન નથી થઈ જતો પણ એક ગરિમાપૂર્ણ વર્તનની અપેક્ષા તો રાખવાની જ નહી. સારું ન બોલી શકો તો ખરાબ બોલવું પણ જરુરી નથી જ. પણ કડવાશ સતત ઉલેચાતી રહે છે.અરે, કશું જતું કરવાનું જ નહી. સામાવાળાને ઉતારી પાડવાનો એક મોકો છોડવાનો નહી. હું વિચારું એ જ તમે વિચારો એ જ સાચો સંબંધ… બાકી બધુ ફોક !!! મારા અલગ વિચારો હોઈ જ ન શકે ! આવું જડબેસલાક બંધન એટલે સંબંધ… આ આપણી સંસ્કૃત સમાજની વ્યાખ્યા છે.

હું પણ આ જ સમાજની વ્યક્તિ છું. 😏

— નીવારોઝીન રાજકુમાર

About શૂન્યતાનું આકાશ

મોટાભાગના ...તમારા જેવી જ એક સામાન્ય વ્યક્તિ એટલે હું ..!!!! કોઈ વિશેષ યોગ્યતા કે અભ્યાસ વગર તમને પણ આવે એવા વિચારો .અનુભવાતી લાગણીઓ ...અનુભૂતિઓ ...અને એ દ્વારા પાંખો ફેલાવવાની મોકળાશ એટલે શૂન્યતાનું આકાશ...! આપણો સહવાસ ..સહકાર અને સ્નેહ ...બસ આટલું તો ઈચ્છી જ શકાય ..:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s